Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności i Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz Państwa prawach z tym związanych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

DOCK-POL SP. Z OO NIP: 583-00-19-729, ul. Długie Pobrzeże 22,80-888 Gdańsk

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW PORTALU INTERNETOWEGO ADMINISTRATORA

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spirit of Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Długie Pobrzeże 21, 80-888 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000886185, NIP: 5833421892, REGON: 388257149, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł, e-mail: biuro@spiritofgdansk.pl nr telefonu: +48 58 301-88-78 oraz  58 301-12-44

Informujemy, że z Administratorem danych osobowych można się kontaktować zarówno drogą elektroniczną na podany adres e-mail, listowne w sposób tradycyjny lub telefonicznie

 1. Skąd mamy Państwa dane osobowe.

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w związku z wypełnieniem przez Państwa formularza zamówienia oraz zakładając elektroniczne konto na portalu internetowej https://www.goldwasser.pl/goldwasser-sklep. Wypełniając formularz zamówienia lub zakładając elektroniczne konto na portalu prosimy o podanie podstawowych informacji takich jak m.in. imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr NIP, adresu poczty elektronicznej (e-mail), adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego.

Są to dane umożliwiające założenie konta na portalu oraz dokonywanie zamówień – zawieranie umów sprzedaży towarów oferowanych przez Administratora

W momencie wypełnienia przez Państwo formularza zamówienia oraz założenia konta elektronicznego na wskazanym wyżej portalu zawierają Państwo z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta jest jedną z podstaw prawnych, która pozwala na przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Wskazane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu wykonania ciążących na Nas obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur VAT oraz dokumentów księgowych, prowadzenie postępowania reklamacyjnego itp.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać w czasie:

 1. wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,
 2. w czasie, w którym obowiązujące przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przechowywania danych np. dane podatkowe,

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Podane dane osobowe będą przez Nas przetwarzane również w celu:

 1. dochodzenia roszczeń,
 2. marketingu bezpośredniego

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych we wskazanym wyżej celu stanowi art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

 1. Czy mają Państwo obowiązek podania Nam swoich danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest niezbędne i konieczne do złożenia zamówienia w Naszym sklepie internetowym oraz zawarcia z Nami umowy. Zamówienia można dokonać również bez rejestracji konta. Niemniej rejestracja konta w naszym sklepie internetowym pozwoli na uproszczenie wykonania zlecenia oraz ew. kontaktu z Państwem.

 1. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego i profesjonalnego wykonania zawartej z Państwem umowy i jej wykonania, a także do podjęcia ewentualnych działań na Państwa żądanie, przed zawarciem oraz realizacją zamówienia (umowy sprzedaży). Przedmiotowe dane niezbędne są m.in. do wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych w związku z wykonaną usługą lub zamówionym towarem, kontaktu z Państwem lub wskazanym Państwa przedstawicielem, informowania Państwa o wykonaniu usługi oraz ewentualnych zmianach, terminach wykonania usługi.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe również w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych obowiązującymi przepisami prawa oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 1. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe ?

Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie m.in. naszym podwykonawcom (np. obsłudze księgowej), operatorom pocztowym, dostawcom usług IT, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa np. sądy lub prokuratury – niemniej jednak tylko w takim wypadku, gdy organy te wystąpią ze stosownym żądaniem mającym oparcie w przepisach prawa.

 1. Jakie mają Państwo prawa w  stosunku do udostępnionych danych osobowych?

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także do przenoszenia swoich danych osobowych.

W każdym wypadku mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Administratora podanych przez Państwa danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie podanych  Administratorowi przez Państwa danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowej oraz marketingowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych
z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Administratora dotyczących Państwa danych osobowych, gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach. W przypadku wniesienia uzasadnionego sprzeciwu administratorowi danych nie wolno będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Prawo to można wykonać wysyłając na adres siedziby Administratora lub adres e-mail stosowny sprzeciw.

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej lub poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 1. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez Nas przez okres trwania zawartej z Nami umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązków prawnych na Nas ciążących. Po zakończeniu umowy Państwa dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa m.in. obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i finansowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 1. Pliki „cookies”.

Pliki Cookies są informacjami tekstowymi o charakterze plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu osoby korzystającej naszego portalu internetowego, za którego pomocą osoba taka uzyskuje dostęp do portalu internetowego.

Administrator danych osobowych korzysta z funkcjonalności takich narzędzi jak Google Analytics oraz Google Ads, które to podmioty korzystają z plików cookies. Powyższe usługi dostarczane są przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Pliki cookies w zakresie Google Analytics zawierają informacje o każdej osobie odwiedzającej witrynę internetową Administratora danych osobowych. Pliki cookies w zakresie Google Analytics zawierają informację przeznaczoną do celów do analizowania sposobu korzystania przez użytkowników z witryny internetowej Administratora danych osobowych.

Google AdWords umożliwia prezentowanie przez użytkownika tej platformy swojej oferty w zakresie wyszukiwarki Google jak również innych stron stanowiących część usługi reklamowej Google. Użytkownikowi wpisującemu określone słowa w wyszukiwarce Google zaproponowana może zostać portalu https://www.goldwasser.pl/goldwasser-sklep bądź informacja o usługach świadczonych przez Administratora danych osobowych przypisana do haseł wskazanych przez Administratora danych osobowych.

Za pomocą Google AdWords Administrator danych osobowych może weryfikować  skuteczność reklam zamówionych w Google, co pozwala na dopasowanie naszej oferty
do wyników wyszukiwania. Na komputerze użytkownika witryny zapisywane są pliki cookies dotyczące AdWords. W taki sposób pozyskiwane są wyłącznie informacje statystyczne dotyczące wyświetlanej reklamy.

Administrator danych osobowych może przetwarzać dane zapisane w cookies w wyniku korzystania przez odwiedzających witrynę Administratora danych osobowych w celu autozpisywania i autouzupełniania formularza znajdującego się na witrynie Administratora, dostosowywania zawartości witryny internetowej do indywidualnych preferencji odwiedzającego witrynę Administratora, prowadzenia zanonimizowanych statystyk przedstawiających sposób korzystania z witryny internetowej Administratora.

Dane zapisane w  plikach cookies gromadzone są na serwerach wykorzystywanych przez Google, w tym na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku włączenia funkcjonalności anonimizowania adresu IP podczas korzystania z witryny internetowej Administratora adres IP zostanie skrócony jeszcze w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany
do Stanów Zjednoczonych i podlegał będzie skróceniu.

Przeglądarki internetowe oraz urządzenia posiadają funkcjonalność domyślnego akceptowania zapisywania plików cookies. Można za pomocą urządzenia lub przeglądarki internetowej określić warunki korzystania z plików cookies tj. możliwe jest częściowe ograniczenie lub całkowite ograniczenie możliwości zapisywania plików cookies
za pomocą przeglądarki lub urządzenia. Stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookies może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z witryny internetowej Administratora danych osobowych.

Wyrażenie zgody przez osobę korzystającą z witryny internetowej Administratora
na prezentowanie dedykowanych reklam, ofert lub promocji (rabatów) dostosowanych do jego preferencji, może zostać w każdej chwili wycofane bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywania danych z urządzenia odwiedzającego witrynę Administratora do Google Analytics oraz Google AdWords z wykorzystaniem plików Cookies może być zablokowane przez samego odwiedzającego poprzez pobranie wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie Google. Szczegółowe informacje o zasadach działania powyższych usług można znaleźć pod adresem: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

W zależności od celów i podstawy prawnej przetwarzania Danych Osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez czas wskazany w punktach powyżej. Zebrane pliki cookies dotyczące osoby odwiedzającej witrynę mogą być przechowywane
do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator danych osobowych posiada uprawnienie
do usunięcia tych danych, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych. Część danych może być przechowywana dłużej w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń stosownie do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Zmiana informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

O każdej zmianie niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych będziemy informowali poprzez zamieszczenie nowej jej wersji na witrynie internetowej https://www.goldwasser.pl/goldwasser-sklep z nową datą, od której obowiązują.

Z poważaniem,
Administrator
Spirit of Gdańsk sp. z o.o. 

Goldwasser Logo