Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPIRIT OF GDAŃSK

Portal internetowy https://www.goldwasser.pl/goldwasser-shop”; prowadzony jest przez Spirit of Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 21, 80-888 Gdańsk wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886185, NIP: 5833421892, REGON: 388257149, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł.

§ 1. 
Definicje

Sprzedawca lub Usługodawca – Spirit of Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 21, 80-888 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000886185, NIP: 5833421892, REGON: 388257149, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000,00 zł;
Użytkownik – każdy, kto korzysta z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy, lub w jakikolwiek inny sposób korzysta z Platformy.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Portalu w Sklepie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
Sklep – stacjonarny sklep prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem – ul. Długie Pobrzeże 21, 80-888 Gdańsk, w którym możliwe jest składanie Zamówień za pośrednictwem Platformy internetowej dostępnej pod adresem „https://www.goldwasser.pl/goldwasser-shop”;
Portal– portal internetowy dostępny pod adresem https://www.goldwasser.pl/goldwasser-shop”;, stanowiący infrastrukturę umożliwiającą składanie zamówień na Towar dostępny w Sklepie;
Towar – produkty oferowane przez Sprzedawcę na platformie internetowej, które są możliwe do nabycia w Sklepie;
Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Platformie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności;
Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży określonych Towarów ze Sprzedawcą;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Klientem a Sklepem;
Pełnomocnik – osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu zamówionego Towaru ze Sklepu;
Konto – elektroniczne konto Klienta w Portalu, zawierające funkcjonalności polegające na gromadzeniu danych Klienta i informacji na temat zawartych Umów Sprzedaży;
Agent Rozliczeniowy – agent rozliczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U.2020.794), tj. podmiot dostarczający w ramach prowadzonej działalności usługi w zakresie świadczenia usług płatniczych, za pośrednictwem którego dokonywane są płatności przez Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży;
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2000.144.1204 ze zm.);
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.);
Regulamin – niniejszy regulamin Platformy.

§ 2. 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa:
a. zasady rejestracji i korzystania z Portalu;
b. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Portalu;
c. zasady składania Zamówień oraz warunki zawierania Umowy Sprzedaży Towarów;
d. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca oraz zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym;
e. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
f. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany dla Użytkowników na Portalu, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą pozyskiwać, odtwarzać i utrwalać jego treść, w każdej chwili.
3. Informacje o dostępnych Towarach, na Portalu internetowym, wraz z ich opisem nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto – uwzględniającymi podatek od towarów i usług (VAT).
5. Klient, może kontaktować ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach otwarcia Sklepu dostępnych na Platformie, pod następującymi danymi kontaktowymi:
a. adres: ul. Długie Pobrzeże 21, Gdańsk;
b. e-mail: biuro@spiritofgdansk.pl
c. nr telefonu +48 58 301-88-78 oraz 58 301-12-44
6. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 62 1240 1268 1111 0011 0481 3693

§ 3. 
Usługi elektroniczne dostępne w Portalu internetowym

1. Usługodawca świadczy Użytkownikom usługi:
a. dostępu do Portalu, w tym usługi możliwości przeglądania treści dostępnych na Portalu;
b. dostępu do Konta;
c. składania Zamówień na Towary oraz zawierania Umowy sprzedaży Towarów.
2. Portal internetowy stanowi infrastrukturę pośredniczącą pomiędzy Klientem
a Sprzedawcą, umożliwiającą zawarcie Umowy Sprzedaży Towarów w Sklepie.

§ 4.
Warunki świadczenia usług

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu, dostępnego w sklepie stacjonarnym oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox itp.;
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
2. Usługa dostępu i przeglądania treści Portalu internetowego, a także dostępu do Konta i składania Zamówień na Towary jest bezpłatna.
3. Ust. 2 powyżej, nie dotyczy należności określonych w Umowie sprzedaży Towarów, zawartej wskutek złożenia Zamówienia przez Klienta.

§ 5.
Zawieranie Umowy Sprzedaży

1. Składanie Zamówień odbywa się poprzez wypełnienie przez Klienta Formularza Zamówień, przy czym składanie Zamówień nie wymaga posiadania Konta w Portalu internetowym.
2. Składanie Zamówień za pośrednictwem Konta zapewnia dodatkowe funkcjonalności, takie jak zapisywanie Zamówień w historii zamówień, przypisanie danych Klienta do Konta, a także monitorowanie aktualnych Zamówień.
3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującymi Sprzedawca dokonuje sprzedaży Towarów alkoholowych, na rzecz osób, które ukończyły 18 lat i ich zachowanie nie wskazuje, że są nietrzeźwe, a także nie dokonuje się sprzedaży na kredyt lub pod zastaw. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Klienta, Sprzedawca ma prawo do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Klienta.
4. Sposób składania Zamówień:
a. w celu złożenia Zamówienia, Klient wybiera Towary poprzez dodanie ich do koszyka, przy czym w koszyku możliwa jest modyfikacja ilości konkretnej pozycji;
b. po definitywnym wyborze rodzaju Towarów oraz ich ilości, należy zatwierdzić Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” możliwa jest modyfikacja zamówienia w koszyku;
c. następnie należy dokonywać czynności zgodnie z instrukcjami dostępnymi na Portalu, w tym należy wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wskazanie następujących danych:
i. imienia i nazwiska lub nazwy;
ii. daty urodzenia;
iii. informacji o sposobie odbioru, jednej z dwóch opcji: odbiór osobisty przez Klienta lub odbiór przez Pełnomocnika, a ponadto w tym drugim przypadku określenie sposobu działania Pełnomocnika – poprzez uzupełnienie formularza wyświetlonego po wyborze opcji odbioru przez Pełnomocnika;
iv. adres poczty elektronicznej;
v. numer telefonu kontaktowego;
vi. NIP, w przypadku gdy Klientem jest Przedsiębiorca;
vii. wybór sposobu płatności, w tym m.in. innymi – przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność za pośrednictwem Agenta Rozliczeniowego lub płatność gotówką przy odbiorze, przy czym wybór metody płatności oraz sposobu odbioru wpływa na wysokość zamówienia (stawki dostępne w Portalu).
d. następnie Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, przy czym dokonanie przedmiotowej czynności uważane jest za moment zawarcia Umowy sprzedaży;
e. po dokonaniu czynności z lit. d powyżej, nastąpi przekierowanie na stronę internetową Agenta Rozliczeniowego i wówczas należy dokonać płatności zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie, przy czym podczas płatności wymagane będzie podanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska oraz adresu e-mail (dotyczy przedpłaty).
5. Sklep nie dopuszcza innego sposobu dostawy Towaru niż odbiór osobisty Towaru w Sklepie, pod adresem ul. Długie Pobrzeże 21, 80-888 Gdańsk.
6. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia, oraz zakończenia procesu opisanego w ust. 3 powyżej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, zostaną przesłane następujące wiadomości:
a. potwierdzenie złożenia Zamówienia od Sprzedawcy;
b. potwierdzenie dokonania płatności (w przypadku płatności internetowej) od Agenta Rozliczeniowego.
7. Realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności lub potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia.

§ 6.
Pełnomocnictwo

1. Klient, uprawniony jest do udzielenia pełnomocnictwa m.in. do odbioru Towaru, poprzez zaznaczenia pola, dostępnego w Formularzu zamówienia, potwierdzającego złożenie oświadczenia woli o następującej treści:
„Niniejszym udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu […] do odbioru Towaru od Sprzedawcy w, określonego w Umowie Sprzedaży w Sklepie, znajdującym się przy ul. Długie Pobrzeże 21, 80-888 Gdańsk, a następnie zawierania odpowiednich umów cywilnoprawnych, zmierzających do dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego w Formularzu zamówienia”
2. W ramach udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnik zobowiązuje się do niezwłocznego dostarczenia Towarów poprzez nadanie przesyłki do Klienta przesyłką kurierską lub osobistego doręczenia Towarów do Klienta.
3. Z tytułu wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, pełnomocnik otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej w Formularzu zamówienia.
4. Sprzedawca jest upoważniony do odbioru należnego wynagrodzenia Pełnomocnikowi, z tytułu odbioru towarów. Po odbiorze wynagrodzenia, Sprzedawca jest obowiązany do przekazania go w pełnej wysokości Pełnomocnikowi.
5. Klient ma prawo wypowiedzieć pełnomocnictwo Pełnomocnikowi ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu pełnomocnictwa na adres biuro@spiritofgdansk.pl
6. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej, nie uchybiają prawu Klienta do udzielenia Pełnomocnictwa jakiejkolwiek innej osobie trzeciej do odbioru Towaru.
7. Pełnomocnictwo do odbioru Towaru, może udzielić tylko i wyłącznie Klient, który ma powyżej 18 lat. Pełnomocnik ma prawo do odmowy dostawy, w przypadku, gdy stan Klienta wskazuje na to, iż jest on nietrzeźwy.

§ 7.
Wykonanie Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje z chwilą złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia zgodnie z § 5 Regulaminu.
2. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, przy czym czas realizacji może wynieść do 5 dni roboczych.
3. Umowę Sprzedaży uważa się za wykonaną, po dokonaniu odbioru Towaru ze Sklepu osobiście przez Klienta lub przez Pełnomocnika Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zgodnie z § 6 Regulaminu.
4. Niniejszym Klient żąda wystawienia faktury dokumentującej zawarcie Umowy Sprzedaży w formie elektronicznej i wyraża zgodę na jej doręczenie również w formie elektronicznej.
5. Sprzedawca gwarantuje autentyczność pochodzenia wysyłanych w formie elektronicznej w formacie *.pdf z adresu e-mail: biuro@spiritofgdansk.pl

§ 8.
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust 2 i art. 35 ustawy o Prawach Konsumenta.
2. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie:
a. pisemnej, wysłanego na adres: Spirit of Gdańsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Długie Pobrzeże 21, 80-888
b. elektronicznej, wysłanego na adres biuro@spiritofgdansk.pl
3. Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, po otrzymaniu przez Sprzedawcę Towaru, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9.
Reklamacje związane z wykonaniem Umowy Sprzedaży.

1. Reklamacje związane z Umowami Sprzedaży zawieranymi pomiędzy Klientami a Sprzedawcą oraz w związku z ich wykonaniem należy składać na adres mailowy biuro@spiritofgdansk.pl lub pisemnie na adres Sklepu;
2. Celem sprawnego przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, zalecane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało:
a. imię i nazwisko / nazwę Klienta;
b. adres zamieszkania lub adres siedziby;
c. adres poczty elektronicznej;
d. numer zamówienia;
e. informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, tj. rodzaj nieprawidłowości, datę wystąpienia nieprawidłowości, a także dokumentację fotograficzną;
f. żądanie Klienta
3. Sprzedawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego doręczenia.
4. Sprzedawca będzie rozpatrywać reklamacje zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia reklamacji, wystąpi konieczność zwrotu należności zapłaconych przez Klienta, § 8 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 10.
Reklamacje związane z dostawą przez Pełnomocnika

Wszelkie reklamacje oraz nieprawidłowości związane z wykonaniem dostawy przez Pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa, obejmującego m.in. odbiór Towaru, należy kierować bezpośrednio do Pełnomocnika, na adres poczty elektronicznej biuro@spiritofgdansk.pl – lub pisemnie na adres ul. Długie Pobrzeże 21, 80-888 Gdańsk, z dopiskiem imienia i nazwiska Pełnomocnika.

§ 11.
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera, polegającą na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych.
2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym poprzez wypełnienie formularza na uruchomienie usługi newslettera (zakładka „Newsletter”).
3. Usługa newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
4. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza rezygnacji/zaznaczenie opcji „Anuluj newsletter”.
5.

§ 12.
Dane osobowe i polityka prywatności

1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w odrębnym dokumencie – klauzuli informacyjnej, dostępnej pod adresem https://goldwasser.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/
2. Informacje dotyczące polityki prywatności, w szczególności plików cookies, dostępnym w odrębnym dokumencie, pod adresem https://goldwasser.pl/polityka-prywatnosci-i-cookies/

§ 13.
Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zobowiązany jest do korzystania z Portalu w celu zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika przesyłania na Portal internetowy lub za jej pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.
3. Usługodawca jest uprawniony do blokowania oraz usuwania treści udostępnionych przez Użytkowników, jeżeli uzna, że mają one charakter bezprawny.

§ 14.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z tych sposobów ma charakter dobrowolny i może się odbyć za wyrażeniem takiej woli przez obie strony (Klienta
i Sprzedawcę).
2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
3. Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie za art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
4. Komisja Europejska umożliwia skorzystanie z platformy do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem http:/ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Szczegółowe informacje w przedmiocie rozstrzygania sporów konsumenckich, w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępniane są przez wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 15.
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów jest obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Językiem umów zawieranych z Klientami jest język polski.
3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i/lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
4. Wszelkie spory wynikające z Umowy Sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo.
5. Wszelkie spory wynikające ze stosunku pełnomocnictwa, udzielonego przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo w mieście Gdańsk.
6. Sprzedawca zastrzega prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu.
7. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Goldwasser Logo